en      cz

Všeobecné podmínky

I.
Všeobecné ustanovení


    Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě mečířství ElGur (Michal Kuzník, Jan Motyčka)  www.sword-elgur.com, a to prostřednictvím webového rozhraní. Obchodní podmínky  vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek
    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodávající

    Internetový obchod mečiřství ElGur www.sword-elgur.com je provozován PO-PÁ 8-17h. Kontakt ElGur@sword-elgur.com Na dotazy (zahrnuje i Facebook) odpovídáme v rámci prácovních povinností nejpozději do 3 (slovy tří) pracovních dnů.

 • Jan Motyčka
  • IČ 681 98 515
  • adresa:  K. H. Borovského 43, Hradec nad Moravicí, 74741
  • +420 775 777 733

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva

 • Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, respektive prodávající. Tato smlouva zahrnuje i závaznou elektronickou smlouvu uzavřenou přes email

Dodavatel / prodávající

 • Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby

Spotřebitel / kupující

 • Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami

Kupující, který není spotřebitel

 • Podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami

 

 

II.
Objednání, uzavření smlouvy


    Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího a to i v elektronické podobě). K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky do 3 dnů po odeslání emailu nebo objednávkového formuláře.
Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v obchodu www.sword-elgur.com jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   Pro objednání zboží kupující zákazník pošle email s předmětem Objednávka nebo vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový email nebo formulář musí obsahovat informace definované na www.sword-elgur.com v záložce Objednávka

   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   Kupující bere na vědomí, že výrobky jsou ruční práce a každý výrobek je originál. Proto prodávající nemůže zaručit, že se výrobek nebude v malýchdetailech lišit od vyobrazení a popisu v katalogu.
   Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn v emailové komunikaci a má možnost se s nimi seznámit.
   Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně opravit a informovat o tom prodávajícího viditelným textem. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.sword-elgur.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
   Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

   Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím.

 

III.
Ceny

  

   Při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku odsouhlasení závazné objednávky kupujícím a zaplacením. Tato cena bude a je uvedena vzávazné objednávce odeslané emailem. V případě navýšení nákladů na výrobu z různých důvodů je kupující upozorněn dopředu. Toto navýšení je vždy odsouhlašeno prodávajícím i kupujícím. Po odebrání zboží kupujícím je vždy cena konečná.
   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
   Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení zálohy nebo celé kupní ceny ještě před zahájením výroby nebo odesláním zboží kupujícímu převodem na bankovní účet nebo hotovostní platbou.
   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)

Platební podmínky
    Platit lze:

 • ČR převodem na bankovní účet 2200450654/2010 a 2600210764/2010, dobírkou nebo hotově při osobním odběru
 • Na Slovensku: 2200450654/8330
 • V EU: IBAN: CZ5720100000002800450658 , SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 • Ostatní země: IBAN: CZ5720100000002800450658 , SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 • Při placení převodem peněz prosím mějte na paměti, že je potřeba, ať dorazí celá domluvená suma peněz. Poplatky za převod penež hradí zákazník


 
IV.
Podmínky dodání


Osobní odběr
·   Zákazník si muže odebrat objednané skladové zboží osobně po domluvě na kontaktech v záložce Kontakt na www.sword-elgur.com
·  V případě platby v hotovosti při osobním odběru, bude toto zboží rezervováno po dobu 1 týdne od přijetí objednávky
·  V případě platby převodem na bankovní účet bude zboží připraveno k osobnímu odběru po dobu 1 měsíce a po uplynutí této doby bude účtován skladovací poplatek 100,- Kč za započatý měsíc a za každou objednávku

Zaslání Českou poštou nebo PPL
- Skladové zboží je odesláno do 5 pracovních dnů od objednání. Česká pošta doručuje většinu zásilek do dvou až tří dnů od odeslání v ČR. Do ostatních zemí kolem 14-30 dní

- V případě poskytnutí telefonního kontaktu budete přepravní společností informováni o průběhu zásilky

- Poštovné a balné v ČR činí 500 Kč, do zemí EU 1000 Kč, do USA 2000 Kč dle ceníku České pošty. Cena balného se odvíjí od speciálního balení do polystyrénové nebo dřevěné krabice

    Doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý měsíc (slovy: sto korun českých). Nepřevezme-li si kupující zboží při dodání opakovaně (maximálně však tři krát), je prodávající oprávněn požadovat STORNO poplatek a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. Např. kdy prodávající doveze na vlastní náklady kupujícímu zákazníkovi zboží osobně po domluvě.
  V případě, že se jedná o zboží na zakázku (není skladem), jsou dodací lhůty vždy předem domluveny a jsou orientační. Prodávající nebere žádnou zodpovědnost za opožděné dodání a kupující si je toho vědom. A nebude v takovém případě jednat proti dobrému jménu dodavatele.

 

V.
Stornování objednávky


    Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (prosíme přepošlete námi potvrzenou Vaší objednávku s textem STORNO a oddůvodněním). Storno poplatky neúčtujeme, pokud nedošlo k odeslání zboží nebo zahájení výroby na zakázku. V tomto případě je započítán STORNO poplatek ve výši nákladů spojených s objednávkou tj. materiál a práce na zakázce (max. však do výše zaplacené zálohy objednaného zboží).

 

VI.
Odstoupení od smlouvy


   Každá fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
    V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100Kč (slovy: stokorun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

   V případě rozhodnutí odstoupení od kupní smlouvy nás o tom, prosíme, písemně nebo telefonicky informujte a dodržte následující:

 • Vrácené zboží musí být kompletní
 • Zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno
 • Repliky chladných zbraní před odesláním nakonzervujte olejem WD40 nebo Konkor
 • Doložte námi vystavený prodejní doklad, jeho kopií nebo číslo objednávky
 • Uveďte své číslo bankovního účtu
 • Napište důvod vrácení zboží za účelem zkvalitnění našich služeb

   Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze,opotřebení a zastarání.

   Po obdržení Vašeho emailu nebo dopisu Vás budeme kontaktovat a snažit se neprodleně vyřešit Vaše požadavky.
  Ve lhůtě 10 (slovy deseti) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo jiné dohody Vám budou peníze vráceny na Váš účet do 14 pracovních dnů (u zemí mimo ČR v závislosti na podmínkách bank).

    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vráceníkupní ceny.

    Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.

Upozornění:
·   Podle § 457a § 458 odst. 1. Občanského zákoníku je každá ze stran zrušené kupní smlouvy povinna vrátit, co od druhé dostala. Pokud to není dobře možné (byl obsahem smlouvy výkon nebo bylo předmětné zboží poškozeno), musí být poskytnuta peněžitá náhrada

 

VII.
Reklamační řád a záruční podmínky


    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího zavady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

    Zákazník dostává se zbožím i návod na ošetření výrobku, dle kterého se musí řídit. Návod na ošetření výrobku je také k dispozici na webových stránkách v sekci Články. Neodborná péče může výrobek poškodit, což bere zákazník na vědomí.

    Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.

    Spotřebitel má při uplatnění záruky:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li ovadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
- jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí¨vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

    O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (telefonicky a pak písemně), ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna (tzv. servisní list), co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné a emailem zaslané odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího, viz Kontakt


    O reklamaci rozhodneme do 3 (slovy tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

    V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladůspojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máspotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené spřepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem.

    Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.


    Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku


    Prodávající Jan Motyčka (www.sword-elgur.com) odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamyočekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, kterýprodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
   Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

VIII.
  

 

   Další práva a povinnosti smluvních stran

   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou doménu www.sword-elgur.com obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz tvořící webovou doménu obchodu www.sword-elgur.com. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor právostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

IV.

 

   Ochrana osobních údajů

    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 a 480/2004 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při vyplňování objednávky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě ručním nebo automatizovaným způsobem nebo v tištěnépodobě neautomatizovaným způsobem.
   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
·  Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo
· Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.X.

 

Závěrečná ustanovení

    Příjemce je zodpovědný za placení daní a poplatků dle zákonů jeho země. Prosím kontaktujte příslušné správní orgány za účelem zaplacení veškerých poplatků vyplývající z obchodu.
   Daně a poplatky souvisejí se zákonem ČR nebo EU. Objednávky mimo tyto země nemusejí podléhat zákonům ČR nebo EU, ale mohou souviset s poplatky v zemi, kam je objednávka exportována.

    Potvrzením objednávky a zakoupením repliky u mečířství ElGur (Jan Motyčka) potvrzujete, že dodržujete práva, které mohou zakázat nebo omezit držení zbraní. Je povinností kupujícího, ne výrobce ElGur (Jan Motyčka), zjistit si a dodržovat všechny platné zákony (místní, státní, federální a mezinárodní). V souvislosti se zakoupením, získáním a používáním jakéhokoliv výrobku od mečířství ElGur (Jan Motyčka) souhlasíte s odškodněním a krytím pohledávek buď společnosti, majiteli, investorům, členům představenstva nebo zaměstnancům proti jakýmkoliv nárokům, požadavkům, akcím, či řízení, jež mají za následek zranění, smrt, škody, ztráty, náklady, včetně honorářů právních zástupců.
    Prosíme pozor na kopii povolení pro sběratele mečů, kteří jsou z Dánska.Tuto kopii potřebujeme dříve, než pošleme Vaši repliku do Vašich rukou.
   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické, popř. fyzické podobě, je zabezpečená a není přístupná.

 

zpět
Copyright © 2006-2014 All rights reserved ElGur Všeobecné podmínky